Freelance Contract Manager Nl-Fr-Eng

Legal Staffing Experts zoekt een Senior Contract Manager voor haar klant in Brussel.
Periode/période: 02.10.2023-31.12.2023.
Voltijds.

Le texte français suit le néerlandais
Je werkt mee aan het uitwerken van de contractuele context voor de aankoop van goederen, materiaal en diensten om te kunnen voldoen aan de operationele en investeringsbehoeften van de onderneming en daarbij rekening te houden met de doelstellingen van de afdeling, de kwaliteit, de prijs en de planning. Die activiteiten worden verricht in het kader van projecten op het gebied van telecommunicatie, platforms, softwarefunctionaliteiten en ICT-apparatuur. Je rapporteert aan de teamlead Vendor management.
• Je beheert alle soorten contracten (systeemintegrator, softwarelicenties, cloud, operaties, civiele werken, uitrolprojecten, ...) en valideer je de correcte uitvoering ervan uit operationeel oogpunt, in samenwerking met het management en de leveranciers.
• Je organiseert regelmatig meetings met je interne klanten en neemt deel aan de vergaderingen binnen de dienst (in Brussel). Dankzij je bevoorrechte contacten met je interne klanten heb je een perfect begrip van hun behoeften en bied je hen aangepaste contractuele oplossingen, overeenkomstige prijsmechanismen en evaluatiesystemen die beantwoorden aan de regels voor overheidsopdrachten.
• Je draagt bij tot de correcte organisatie van de toekenning van overheidsopdrachten (goederen, diensten en werken). Dat houdt in dat je onder meer helpt bij taken gaande van marktanalyse, contractanalyse, offerteanalyse, beheer van aanbestedingen en onderhandelingen tot de toekenning van opdrachten, in samenwerking met de interne procurement- afdelingen die borg staan voor de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
• Je volgt de interne reglementen en aankoopprocedures op.
• Je volgt de uitvoering van de aankoopcontracten op om te voldoen aan de
eisen van je interne klanten op het vlak van prijs, kwaliteit en termijn.
• Je behandelt eventuele contractuele betwistingen en verzoeken tot het
opleggen van boetes, nadat alle mogelijkheden van minnelijke schikking zijn
uitgeput.
• Je spoort mogelijkheden van partnerships met leveranciers op en bent in
staat die uit te bouwen.
• Je zoekt naar mogelijkheden om de procedures/tools te verbeteren en doet
concrete voorstellen op de coördinatiemeetings.
• Je begeleid de klanten bij het aankoopproces en zorgt dat dat goed verloopt
• Ontwikkelt en implementeert contractbeheer- en administratieve procedures
in overeenstemming met het bedrijfsbeleid
  -------------------------
Vous participez à l’élaboration du contexte contractuel des achats de biens, de matériaux et de services pour s’assurer que les besoins d’investissements et opérationnels de la société soient satisfaits en tenant compte des objectifs du département, de la qualité, du prix et du planning.
Ces travaux sont effectués dans le cadre de projets de télécommunications, de plateformes, de fonctionnalités logicielles et d’appareils ICT. Vous rapportez au Teamlead Vendor Management.
 • Vous gérez tous les types de contrats (intégrateur de systèmes, licences
 logicielles, cloud, opérations, travaux civils, projets de déploiement...) et valide leur exécution adéquate d'un point de vue opérationnel, en collaboration avec le management et les fournisseurs.
• Vous organisez régulièrement des réunions avec vos clients internes et vous participez aux réunions au sein du service (à Bruxelles). Vos contacts privilégiés avec vos clients internes vous permettent de comprendre parfaitement leurs besoins et de fournir des solutions contractuelles adéquates, les mécanismes de prix associés et les systèmes d’évaluation en rapport avec les règles des marchés publics.
• Vous aidez à la bonne organisation de la passation des marchés publics (biens, services et travaux). Ceci implique que vous aidez à effectuer des tâches allant de l’analyse de marché, l’analyse de contrat, l’analyse d’offre, la gestion d’appel d’offres et la négociation jusqu’à l’attribution, en collaboration avec les départements procurement internes qui se portent garants du respect de la législation sur les marchés publics. Vous suivez les règlements internes et les procedures dachas.
• Vous suivez l'exécution des contrats d’achat afin que vos clients internes soient satisfaits en termes de prix, de qualité et de délai.
• Vous êtes le gestionnaire des éventuelles disputes contractuelles et de la demande d’application des pénalités, après que toutes les possibilités de conciliation à l’amiable aient été épuisées.
• Vous détectez les possibilités de partenariat avec les fournisseurs et êtes à même de les construire.
 • Vous détectez les possibilités d’amélioration des procédures/outils et faites des propositions concrètes lors des réunions de coordination.
• Vous accompagnez le client pour la bonne exécution du processus d’achat.
• Développe et met en œuvre des procédures de gestion des contrats et des
procédures administratives conformément à la politique de la société.
 
 Vereisten
Le texte français suit le néerlandais
• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur als master in de commerciële/economische wetenschappen, industrieel of handelsingenieur, en indien mogelijk een certificatie op het vlak van aankoop.
•Je hebt minstens 5 jaar ervaring met aankopen bij voorkeur in het kader van overheidsopdrachten en contractmanagement, indien mogelijk in de sector ICT.
• Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
• Je hebt een analytische geest, bent klantgericht en hebt een strategische
visie.
• Je houdt van onderhandelen en hebt een open geest.
---------------------------
• Vous êtes en possession d'un diplôme de master, de préférence en tant que master commercial/économie, ingénieur industriel ou ingénieur commercial, et si possible d’une certification dans le domaine des achats.
• Vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans les achats ( marché public est un plus) et le contract management, si possible dans le monde de l’IT.
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais, du français et de langlais.
• Vous êtes analytique, orienté vers le client et vous avez une vision stratégique.
• Vous aimez négocier et vous avez un esprit ouvert.
​​​​​​​